JändelSällskapet

1985 startade vi en studiecirkel i Jämjö för att fördjupa våra kunskaper om Ragnar Jändels liv och diktning.

Vi fann ett rikt material både av och om författaren, vilket vi tyckte borde intressera flera. Därför beslöt vi att inbjuda till bildandet av ett Jändelsällskap. Sällskapet bildades i april 1988 och har idag 16 föreningar och 229 privatpersoner som medlemmar.

Enligt första paragrafen i stadgarna har vi som mål:
”att öka intresset och förståelsen för Ragnar Jändel och hans författarskap, att stödja forskning kring hans liv och diktning, att intressera tonsättare att ta sig an hans lyrik och att verka för att Ragnar Jändels texter hålls tillgängliga”

Jändelstugan
Med bistånd av välvilliga företag och enskilda har vi genomfört en rekonstruktion av Ragnar Jändels barndomshem. ”Jändelstugan” invigdes den 19 november 1993. Stugan har genom gåvor tillförts viss autentisk inredning. Den kan beses av intresserade avgiftsfritt och kan användas för studiecirklar och mindre möten mot en liten avgift (för att täcka självkostnaderna)

Nyckel kan lånas efter överenskommelse på tel: 0708-631 638 eller e-post b.gronblad@telia.com

Vila i frid Erik!
Jändelsällskapet har förlorat sin "ständige sekreterare" genom Erik Hanssons bortgång den 12 december 2004. Erik var med och bildade sällskapet 1988 då han blev vald till sekreterare, vilket uppdrag han fullgjort på ett föredömligt sätt. Erik blev ständig medlem 1999, en av de få inom sällskapet. Utöver sekreteraruppdraget hade Erik mycket goda kunskaper om Ragnar Jändel, hans liv och diktning. Erik kunde framföra sina kunskaper och särskilt Ragnars dikter som få och normalt utan manuskript. Med Eriks bortgång miste Blekinge en kulturperson i vidare bemärkelse, så och Jändelsällskapet. Minnet av Erik kommer att finnas alt framgent. Vila i frid bäste vän Erik efter din stora kulturgärning och som Radio och TV-tekniker.

Bengt Grönblad       Birger Svensson